Ingredients: Avocado, Skim Milk, Honey, Yogurt.

Avocado Smoothie PK

₫95,000.00Price